వైస్సార్ విగ్రహానికి పులా మాలలు వేసి జోహార్లు తెలిపిన జగన్ అన్న సోషల్ మీడియా సైన్యం

దొనకొండ మండలం వైస్సార్సీపీ సోషల్ మీడియా కోఆర్డినేటర్ మరియు నాయకులు కార్యకర్తలు వైస్సార్ విగ్రహానికి పులా మాలలు వేసి జోహార్లు తెలిపి దర్శి మ్మేల్యే గారి ఆఫీస్ కి బయలుదేరిన జగన్ అన్న సోషల్ మీడియా సైన్యం మద్దిశెట్టి గారి సైన్యం  జై జగన్  జై మద్దిశెట్టి.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking