సాయిబాబా మందిరానికి వెండి శట్టారి బహూకరించిన సుంకర రామకృష్ణ రెడ్డి దంప తులు

చీమకుర్తి సాయిబాబా మందిరంలో ఈ రోజు సాయిబాబా భక్తుడు సుంకర రామకృష్ణ రెడ్డి దంప తులు సాయిబాబా మందిరానికి వెండి శట్టారి బహూకరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మందిర కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు..ప్రజా నేత్ర రిపోర్టర్ సి వి ఎన్ ప్రసాద రావు చీమకుర్తి..

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Breaking